Wir hatten zu Weihnachten ein Date und erwarten die Welpen Ende Februar 2019
Nous avons eu une date à Noël et attendons les bébés fin février 2019

Ri - La und Chen-PoWangthang Jo-Khang x Fellah

Wangthang Lobsang x Fellah

Sumanshu Lord of the Dance x Fellah